მემკვიდროებითი სამართალი და ცხოველებისთვის დატოვებული ქონება