პრაქტიკული სახელმძღვანელო

https://zkpublishing.ge/product/khelshekrulebis-shedgena

წიგნი გამოიცა შპს „ზვიად კორძაძის გამომცემლობის“ მიერ, USAID სამა- რთლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთე- ბული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინა- ნსებით. წიგნის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებლები არიან ავტორები და მასში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს ამერიკის შეერთე- ბული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და/ან აღმოსავლეთ- დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის შეხედულებებს.

ავტორები:
ზვიად კორძაძე
ნინო ბოგვერაძე

 

რედაქტორი:
მანანა ტაბიძე

 

გამომცემლობა:
შპს „ზვიად კორძაძის გამომცემლობა“